Czyste Powietrze 4.0

Czyste Powietrze 4.0

W 2018 roku ruszył ogólnopolski program Czyste Powietrze, mający na celu wyeliminowanie nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, takich jak popularnie zwane kopciuchy, i tym samym polepszenie jakości powietrza. Program ma trwać do 2029 roku i zakłada pomoc około 3 milionom rodzin mieszkających w domach jednorodzinnych lub w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Od początku powstania programu do końca 2021 roku zostało złożonych prawie 400 000 wniosków.

W styczniu 2022 ruszyła 4 edycja programu, która wniosła kilka zmian.

NOWA EDYCJA PROGRAMU

W styczniu 2022 ruszyła czwarta edycja programu, która przyniosła ze sobą kilka zmian:

 • wprowadzono trzeci stopień finansowania, umożliwiający dofinansowanie nawet do 90%,
 • umożliwiono łączenie finansowania z programu Czyste Powietrze z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca do zakończenia okresu trwałości nie staje się właścicielem kotła,
 • dopuszczono dłuższą realizację projektu, gdy opóźnienie jest spowodowane przesunięciem przyłączenia gazu przez operatora,
 • dopuszczono kotły dwupaliwowe zgazowujące drewno i spalające pellet drzewny,
 • doprecyzowano wymagania dla przewodów kominowych.

Warto też przypomnieć, że od 1 stycznia 2022 nie można otrzymać dotacji na kotły węglowe - niezależnie od ich klasy i specyfikacji.

Podtrzymana została również decyzja o dopuszczeniu do dofinansowania inwestycji rozpoczętych na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Poprzez rozpoczęcie inwestycji rozumie się datę faktury lub innego dokumentu księgowego.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ PIENIĄDZE

Dotację z programu można otrzymać zarówno na szereg prac powiązanych z termomodernizacją budynków oraz na wymianę nieekologicznych i nieefektywnych źródeł ciepła.

W zakres prac termomodernizacyjnych objętych dotacją wchodzi między innymi:

 • audyt energetyczny

Audyt ma na celu dokładne sprawdzenie, którymi drogami ciepło ucieka z budynku. Dzięki niemu jesteśmy w stanie bardziej efektywnie ocieplić dom. Koszt tego przedsięwzięcia liczy się jako koszt kwalifikowany tylko pod warunkiem ocieplenia przegród budowlanych oraz zrealizowania prac wskazanych w audycie w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

 • dokumentacja projektowa

Można otrzymać zwrot do 30% kosztów dokumentacji projektowej związanej z pracami wykonywanymi w ramach złożonego wniosku (maksymalna kwota nie może przekroczyć 600zł).

 • ocieplenie przegród budowlanych

Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot do 30% kosztów wydatków poniesionych na zakup i montaż materiałów przeznaczonych do ocieplenia przegród budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych. Maksymalna kwota dotacji to 45zł/m2. Ocieplenie budynku, tak jak i ocieplenie przegród, jest kluczowym czynnikiem w kwestii ogrzania domu i jego energochłonności. Przeczytaj więcej o ociepleniu domu tutaj.

 • stolarka okienna i drzwiowa

Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej również podlega dofinansowaniu w kwocie do 30% inwestycji, maksymalnie 210zł/m2 w przypadku okien i 600zł/m2 w przypadku drzwi.

 • wymiana nieefektywnych źródeł ciepła

Dotacja obowiązuje również na wymianę tak zwanych kopciochów. Warunkiem jest trwałe wyłączenie z użytku nieefektywnego źródła ciepła, potwierdzone ważnym dokumentem i zastąpienie go efektywnym, proekologicznym źródłem ogrzewania, takim jak np ogrzewanie elektrodowe.

 

DLA KOGO DOFINANSOWANIE?

Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

3 CZĘŚCI DOFINANSOWANIA

 • I część jest przeznaczona dla osób, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł. Mogą one otrzymać do 30 000 zł dofinansowania.
 • II część dotyczy osób, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
  • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W tym wariancie można otrzymać maksymalnie 37 000 zł.

 • III część, przeznaczona dla osób, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone oficjalnym zaświadczeniem. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

W tym przypadku można otrzymać do 69 000 zł.

 

KREDYT CZYSTE POWIETRZE

W lipcu 2021 ruszyła Kredyt Czyste Powietrze, czyli nabór wniosków na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Ścieżka bankowa zawiera jednak kilka zmian w porównaniu ze tradycyjną ścieżką wnioskowania o dofinansowanie:

 • przedsięwzięcie musi zostać rozpoczęte nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. W przypadku tradycyjnej ścieżki, nawet 6 miesięcy wcześniej,
 • Okres realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku, nie 30 lub 36 miesięcy jak w przypadku zwykłej ścieżki,
 • Rozliczenie całości następuje po zakończeniu przedsięwzięcia, nie ma możliwości rozliczenia w ratach,
 • Nie ma możliwości korekty wniosku. Można jedynie ponownie złożyć wniosek.

 

DOTACJA NA PRZYSZŁE INWESTYCJE

Wniosek o dotację można złożyć nawet na dopiero planowane inwestycje. Okres realizacji inwestycji różni się w zależności od części programu:

 • dla I i II części wynosi maksymalnie 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • Dla III części maksymalnie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • Dla dotacji z Kredytem Czyste Powietrze maksymalnie 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dotacja nie obejmuje nowopowstających budynków. Program obejmuje jedynie koszty poniesione w budynkach oddanych do użytkowania. Dotacja nie obejmuje również kosztów poniesionych przed oddaniem budynku do użytkowania.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wnioski można składać:

 • we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Elektronicznie za pośrednictwem serwisu gov.pl
 • W oddziale banku, jeśli staramy się o Kredyt Czyste Powietrze

 

06.03.2022

BRAVOSGROUP

blog budownictwo ogrzewanie

Świadczymy kompleksowe usługi budowlane: od fundamentów, poprzez budowę domów „pod klucz”, po renowację zabytków i budowę budynków przemysłowych. Zapewniamy nowoczesne rozwiązania grzewcze. Głównym celem naszej działalności jest komfort i satysfakcja naszych Klientów. Rozumiemy, że budowa domu to nie tylko postawienie czterech ścian, ale stworzenie bezpiecznej przystani dla jego mieszkańców: miejsca, które stanie się tłem dla niezapomnianych chwil, w którym dzieci będą bezpiecznie dorastać i sie rozwijać. Tworzymy budynki gwarantujące komfort, bezpieczeństwo i radość, przyczyniając się tym samym do sukcesu prowadzonej w nich działalności lub wygody mieszkańców.

Rok 2022

  Rok 2021
  strzałka do góry